Broker Việt Nam

Danh sách ngoại giao tòa A3

1101 giá bán 3.455.900.000 đ giá ngoại giao giảm 171.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 70.000.000 đ

1103 giá bán 2.696.000.000 đ giá ngoại giao giảm 136.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 50.000.000 đ

1109 giá bán 2.775.000.000 đ giá ngoại giao giảm 126.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 50.000.000 đ

1111 giá bán 2.802.000.000 đ giá ngoại giao giảm 130.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 50.000.000 đ

1509 giá bán 2.775.000.000 đ giá ngoại giao giảm 84.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 50.000.000 đ

1601 giá bán 3.455.900.000 đ giá ngoại giao giảm 171.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 70.000.000 đ

1607 giá bán 2.696.000.000 đ giá ngoại giao giảm 136.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 50.000.000 đ

1907 giá bán 2.696.000.000 đ giá ngoại giao giảm 136.000.000 đ vào tên trực tiếp, ck 50.000.000 đ

Chúng tôi sẽ phản hồi lại thông tin của bạn trong thời gian sớm nhất!

GỬI YÊU CẦU Bất động sản