Broker Việt Nam

Mở bán tòa A8

Bảng check căn -Cọc 100 triệu/căn:

 

CLICK CHECK CĂN VÀ GIÁ ONLINE TẠI ĐÂY

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH MÔI GIỚI

Tầng/Căn số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05
0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512
- ĐC - - - - - - - - ĐC -
05A
05A01 05A02 05A03 05A04 05A05 05A06 05A07 05A08 05A09 05A10 05A11 05A12
- ĐC - - - - - - - Dabaland ĐC ĐC
08
0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812
ĐC ĐC - - ĐC ĐC - ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC
11
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
ĐC ĐC - - ĐC ĐC - ĐC - ĐC ĐC ĐC
11A
11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10 11A11 11A12
ĐC ĐC - - - ĐC - - - ĐC ĐC ĐC
12
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
ĐC ĐC - - ĐC ĐC - - - ĐC ĐC ĐC
14
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412
ĐC ĐC - - ĐC Dabaland - - - ĐC ĐC ĐC
17
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712
ĐC ĐC - - - - - - - ĐC ĐC ĐC
18
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812
ĐC ĐC ĐC - ĐC ĐC - ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC
19
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
ĐC ĐC - - ĐC - - - ĐC ĐC ĐC ĐC
22
2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212
ĐC ĐC - - - - - - - ĐC ĐC ĐC
27
2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710    
- ĐC - - - - - - - ĐC    
28
2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810    
- ĐC - - - - - - - -    

 

 

 

STT Đơn nguyên Tầng Vị trí căn hộ DT
Thông Thủy
DT
tim tường
Hướng cửa Hướng ban công View Giá bán tim tường (có VAT) Giá bán thông thủy (có VAT) Tổng giá trị căn hộ (có VAT)
13 A8 5 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 25.946.645 27.487.581 3.147.327.997
14 A8 5 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 26.738.308 28.326.260 3.243.356.796
15 A8 5 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.876.018 27.361.176 2.478.922.550
16 A8 5 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.129.603 27.629.316 2.503.215.991
17 A8 5 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.058.203 27.767.509 2.074.232.946
18 A8 5 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.918.668 27.767.509 2.063.125.942
19 A8 5 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.876.018 27.361.176 2.478.922.550
20 A8 5 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.185.345 28.745.652 2.604.356.031
21 A8 5 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.634.811 28.385.008 2.375.825.141
22 A8 5 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.808.103 30.701.109 2.569.682.784
23 A8 5 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 27.882.443 29.010.634 2.509.419.827
24 A8 5 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.000.474 30.173.903 2.610.042.642
25 A8 5A 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 25.946.645 27.487.581 3.147.327.997
26 A8 5A 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 26.738.308 28.326.260 3.243.356.796
27 A8 5A 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.876.018 27.361.176 2.478.922.550
28 A8 5A 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.129.603 27.629.316 2.503.215.991
29 A8 5A 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.058.203 27.767.509 2.074.232.946
30 A8 5A 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.918.668 27.767.509 2.063.125.942
31 A8 5A 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.876.018 27.361.176 2.478.922.550
32 A8 5A 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.185.345 28.745.652 2.604.356.031
33 A8 5A 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.634.811 28.385.008 2.375.825.141
34 A8 5A 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.808.103 30.701.109 2.569.682.784
35 A8 5A 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 27.882.443 29.010.634 2.509.419.827
36 A8 5A 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.000.474 30.173.903 2.610.042.642
61 A8 8 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.725.044 28.312.208 3.241.747.836
62 A8 8 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.540.458 29.176.048 3.340.657.500
63 A8 8 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
64 A8 8 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.913.491 28.458.195 2.578.312.471
65 A8 8 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.839.949 28.600.535 2.136.459.934
66 A8 8 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.696.228 28.600.535 2.125.019.720
67 A8 8 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
68 A8 8 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.000.905 29.608.021 2.682.486.712
69 A8 8 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.433.855 29.236.558 2.447.099.895
70 A8 8 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.672.346 31.622.142 2.646.773.268
71 A8 8 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.718.916 29.880.953 2.584.702.422
72 A8 8 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.870.488 31.079.120 2.688.343.921
97 A8 11 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.725.044 28.312.208 3.241.747.836
98 A8 11 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.540.458 29.176.048 3.340.657.500
99 A8 11 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
100 A8 11 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.913.491 28.458.195 2.578.312.471
101 A8 11 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.839.949 28.600.535 2.136.459.934
102 A8 11 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.696.228 28.600.535 2.125.019.720
103 A8 11 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
104 A8 11 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.000.905 29.608.021 2.682.486.712
105 A8 11 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.433.855 29.236.558 2.447.099.895
106 A8 11 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.672.346 31.622.142 2.646.773.268
107 A8 11 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.718.916 29.880.953 2.584.702.422
108 A8 11 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.870.488 31.079.120 2.688.343.921
109 A8 11A 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.465.578 28.037.332 3.210.274.556
110 A8 11A 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.273.074 28.892.785 3.308.223.932
111 A8 11A 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.393.539 27.908.400 2.528.501.001
112 A8 11A 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.652.195 28.181.902 2.553.280.311
113 A8 11A 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.579.367 28.322.859 2.115.717.604
114 A8 11A 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.437.041 28.322.859 2.104.388.461
115 A8 11A 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.393.539 27.908.400 2.528.501.001
116 A8 11A 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.729.052 29.320.565 2.656.443.151
117 A8 11A 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.167.507 28.952.708 2.423.341.644
118 A8 11A 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.384.265 31.315.131 2.621.076.440
119 A8 11A 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.440.091 29.590.847 2.559.608.224
120 A8 11A 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.580.483 30.777.381 2.662.243.495
121 A8 12 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.725.044 28.312.208 3.241.747.836
122 A8 12 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.540.458 29.176.048 3.340.657.500
123 A8 12 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
124 A8 12 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.913.491 28.458.195 2.578.312.471
125 A8 12 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.839.949 28.600.535 2.136.459.934
126 A8 12 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.696.228 28.600.535 2.125.019.720
127 A8 12 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
128 A8 12 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.000.905 29.608.021 2.682.486.712
129 A8 12 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.433.855 29.236.558 2.447.099.895
130 A8 12 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.672.346 31.622.142 2.646.773.268
131 A8 12 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.718.916 29.880.953 2.584.702.422
132 A8 12 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.870.488 31.079.120 2.688.343.921
133 A8 14 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 25.946.645 27.487.581 3.147.327.997
134 A8 14 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 26.738.308 28.326.260 3.243.356.796
135 A8 14 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.876.018 27.361.176 2.478.922.550
136 A8 14 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.129.603 27.629.316 2.503.215.991
137 A8 14 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.058.203 27.767.509 2.074.232.946
138 A8 14 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.918.668 27.767.509 2.063.125.942
139 A8 14 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.876.018 27.361.176 2.478.922.550
140 A8 14 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.185.345 28.745.652 2.604.356.031
141 A8 14 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.634.811 28.385.008 2.375.825.141
142 A8 14 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.808.103 30.701.109 2.569.682.784
143 A8 14 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 27.882.443 29.010.634 2.509.419.827
144 A8 14 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.000.474 30.173.903 2.610.042.642
169 A8 17 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.465.578 28.037.332 3.210.274.556
170 A8 17 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.273.074 28.892.785 3.308.223.932
171 A8 17 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.393.539 27.908.400 2.528.501.001
172 A8 17 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.652.195 28.181.902 2.553.280.311
173 A8 17 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.579.367 28.322.859 2.115.717.604
174 A8 17 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.437.041 28.322.859 2.104.388.461
175 A8 17 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.393.539 27.908.400 2.528.501.001
176 A8 17 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.729.052 29.320.565 2.656.443.151
177 A8 17 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.167.507 28.952.708 2.423.341.644
178 A8 17 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.384.265 31.315.131 2.621.076.440
179 A8 17 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.440.091 29.590.847 2.559.608.224
180 A8 17 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.580.483 30.777.381 2.662.243.495
181 A8 18 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.725.044 28.312.208 3.241.747.836
182 A8 18 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.540.458 29.176.048 3.340.657.500
183 A8 18 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
184 A8 18 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.913.491 28.458.195 2.578.312.471
185 A8 18 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.839.949 28.600.535 2.136.459.934
186 A8 18 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.696.228 28.600.535 2.125.019.720
187 A8 18 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
188 A8 18 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.000.905 29.608.021 2.682.486.712
189 A8 18 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.433.855 29.236.558 2.447.099.895
190 A8 18 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.672.346 31.622.142 2.646.773.268
191 A8 18 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.718.916 29.880.953 2.584.702.422
192 A8 18 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.870.488 31.079.120 2.688.343.921
193 A8 19 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.725.044 28.312.208 3.241.747.836
194 A8 19 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.540.458 29.176.048 3.340.657.500
195 A8 19 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
196 A8 19 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.913.491 28.458.195 2.578.312.471
197 A8 19 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.839.949 28.600.535 2.136.459.934
198 A8 19 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.696.228 28.600.535 2.125.019.720
199 A8 19 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.652.299 28.182.011 2.553.290.226
200 A8 19 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.000.905 29.608.021 2.682.486.712
201 A8 19 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.433.855 29.236.558 2.447.099.895
202 A8 19 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.672.346 31.622.142 2.646.773.268
203 A8 19 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.718.916 29.880.953 2.584.702.422
204 A8 19 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.870.488 31.079.120 2.688.343.921
229 A8 22 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 26.595.311 28.174.770 3.226.011.196
230 A8 22 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 27.406.766 29.034.417 3.324.440.716
231 A8 22 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.522.919 28.045.205 2.540.895.614
232 A8 22 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 26.782.843 28.320.048 2.565.796.391
233 A8 22 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 26.709.658 28.461.697 2.126.088.769
234 A8 22 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 26.566.634 28.461.697 2.114.704.090
235 A8 22 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 26.522.919 28.045.205 2.540.895.614
236 A8 22 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.864.978 29.464.293 2.669.464.932
237 A8 22 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 27.300.681 29.094.633 2.435.220.770
238 A8 22 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.528.306 31.468.636 2.633.924.854
239 A8 22 11 86,50 90,00 Đ T-N Hồ điều hòa 28.579.504 29.735.900 2.572.155.323
240 A8 22 12 86,50 90,00 T Đ-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.725.486 30.928.251 2.675.293.708
287 A8 27 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 25.427.712 26.937.829 3.084.381.437
288 A8 27 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 26.203.542 27.759.735 3.178.489.660
289 A8 27 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.358.498 26.813.953 2.429.344.099
290 A8 27 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 25.607.011 27.076.729 2.453.151.671
291 A8 27 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.537.039 27.212.159 2.032.748.287
292 A8 27 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.400.294 27.212.159 2.021.863.423
293 A8 27 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.358.498 26.813.953 2.429.344.099
294 A8 27 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.641.638 28.170.739 2.552.268.910
295 A8 27 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.102.115 27.817.308 2.328.308.638
296 A8 27 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.231.941 30.087.086 2.518.289.128
297 A8 28 1 114,50 121,30 N T-B Hồ điều hòa 25.427.712 26.937.829 3.084.381.437
298 A8 28 2 114,50 121,30 B T-N Hồ điều hòa 26.203.542 27.759.735 3.178.489.660
299 A8 28 3 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.358.498 26.813.953 2.429.344.099
300 A8 28 4 90,60 95,80 B N Khuôn viên 25.607.011 27.076.729 2.453.151.671
301 A8 28 5 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.537.039 27.212.159 2.032.748.287
302 A8 28 6 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.400.294 27.212.159 2.021.863.423
303 A8 28 7 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.358.498 26.813.953 2.429.344.099
304 A8 28 8 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.641.638 28.170.739 2.552.268.910
305 A8 28 9 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.102.115 27.817.308 2.328.308.638
306 A8 28 10 83,70 89,20 B N-Đ Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.231.941 30.087.086 2.518.289.128
        27.581,8 29.188,4       27.219.182 28.804.660 794.484.364.346

Website: http://anbinhcity.com/

Chúng tôi sẽ phản hồi lại thông tin của bạn trong thời gian sớm nhất!

GỬI YÊU CẦU Bất động sản