Broker Việt Nam

Mở bán tòa A7

Cọc 100 triệu/căn

CLICK CHECK CĂN VÀ GIÁ ONLINE TẠI ĐÂY

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH MÔI GIỚI

Bảng check căn:

Căn Số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Diện Tích
Thông Thủy
114 m2 114 m2 89,6 m2 89,6 m2 74,1 m2 74,1 m2 89,6 m2 89,6 m2 83,7 m2 83,7 m2 85,1 m2 85,1 m2
Tầng                        
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
5A 5A01 65A02 5A03 5A04 5A05 5A06 5A07 5A08 5A09 5A10 5A11 5A12
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412
27 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712
29 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912
31 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112
32 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212
33 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310    
34 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410    

 

 tòa A7 An binh city

 

STT
Đơn nguyên
Tầng
Vị trí căn hộ
DT DT
Hướng cửa
Hướng ban công
View
Giá bán tim tường (có VAT)
Giá bán thông thủy (có VAT)
Tổng giá trị căn hộ (có VAT)
Thông Thủy tim tường
1 A7 3 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,640,647 29,282,187 3.352.810.412
2 A7 3 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,564,670 28,142,310 3.222.294.495
3 A7 3 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2.461.598.014
4 A7 3 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2.413.331.317
5 A7 3 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,617,328 27,297,715 2.039.139.311
6 A7 3 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,480,153 27,297,715 2.028.220.225
7 A7 3 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2.461.598.014
8 A7 3 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2.413.331.317
9 A7 3 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,179,019 31,096,398 2.602.768.513
10 A7 3 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,337,317 30,199,386 2.527.688.608
11 A7 3 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 26,612,227 27,689,022 2.395.100.403
12 A7 3 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,803,500 29,968,960 2.592.315.040
13 A7 5 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 28,213,378 29,888,933 3.422.282.829
14 A7 5 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,109,629 28,719,633 3.288.397.979
15 A7 5 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 26,489,874 28,010,264 2.537.729.918
16 A7 5 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,970,464 27,461,043 2.487.970.496
17 A7 5 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 26,409,616 28,141,974 2.102.205.458
18 A7 5 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 26,268,199 28,141,974 2.090.948.668
19 A7 5 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 26,490,187 28,010,595 2.537.759.907
20 A7 5 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,970,464 27,461,043 2.487.970.496
21 A7 5 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,792,218 31,749,891 2.657.465.877
22 A7 5 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,213,729 31,133,388 2.605.864.576
23 A7 5 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 27,435,285 28,545,384 2.469.175.716
24 A7 5 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,694,330 30,895,835 2.672.489.728
25 A7 6 1 114,5 121,3 B TN Hồ điều hòa 29.059.780 30.785.601 3.524.951.315
26 A7 6 2 114,5 121,3 N TB Hồ điều hòa 27.922.918 29.581.222 3.387.049.919
27 A7 6 3 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 27.284.570 28.850.572 2.613.861.823
28 A7 6 4 90,6 95,8 N B Khuôn viên 26.749.578 28.284.874 2.562.609.584
29 A7 6 5 74,7 79,6 B N Đại lộ La Mã 27.201.905 28.986.233 2.165.271.605
30 A7 6 6 74,3 79,6 B N Đại lộ La Mã 27.056.245 28.986.233 2.153.677.112
31 A7 6 7 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 27.284.570 28.850.572 2.613.861.823
32 A7 6 8 90,6 95,8 N B Khuôn viên 26.749.578 28.284.874 2.562.609.584
33 A7 6 9 83,7 89,2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.685.985 32.702.388 2.737.189.876
34 A7 6 10 83,7 89,2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.090.140 32.067.390 2.684.040.543
35 A7 6 11 86,5 90 Đ TB Hồ điều hòa 28.258.344 29.401.745 2.543.250.943
36 A7 6 12 86,5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.585.160 31.822.710 2.752.664.415
37 A7 8 1 114,5 121,3 B TN Hồ điều hòa 29.059.780 30.785.601 3.524.951.315
38 A7 8 2 114,5 121,3 N TB Hồ điều hòa 27.922.918 29.581.222 3.387.049.919
39 A7 8 3 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 27.284.570 28.850.572 2.613.861.823
40 A7 8 4 90,6 95,8 N B Khuôn viên 26.749.578 28.284.874 2.562.609.584
41 A7 8 5 74,7 79,6 B N Đại lộ La Mã 27.201.905 28.986.233 2.165.271.605
42 A7 8 6 74,3 79,6 B N Đại lộ La Mã 27.056.245 28.986.233 2.153.677.112
43 A7 8 7 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 27.284.570 28.850.572 2.613.861.823
44 A7 8 8 90,6 95,8 N B Khuôn viên 26.749.578 28.284.874 2.562.609.584
45 A7 8 9 83,7 89,2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.685.985 32.702.388 2.737.189.876
46 A7 8 10 83,7 89,2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.090.140 32.067.390 2.684.040.543
47 A7 8 11 86,5 90 Đ TB Hồ điều hòa 28.258.344 29.401.745 2.543.250.943
48 A7 8 12 86,5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.585.160 31.822.710 2.752.664.415
49 A7 12 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 29.059.780 30.785.601 3.524.951.315
50 A7 12 2 114.50 121.30 N TB Hồ điều hòa 27.922.918 29.581.222 3.387.049.919
51 A7 12 3 90.6 95.8 B N Đại lộ La Mã 27.284.570 28.850.572 2.613.861.823
52 A7 12 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26.749.578 28.284.874 2.562.609.584
53 A7 12 5 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 27.201.905 28.986.233 2.165.271.605
54 A7 12 6 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 27.056.245 28.986.233 2.165.271.605
55 A7 12 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27.284.570 28.850.572 2.613.861.823
56 A7 12 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26.749.578 28.284.874 2.562.609.584
57 A7 12 9 83.70 89.20 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.685.985 32.702.388 2.737.189.876
58 A7 12 10 83.70 89.20 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.090.140 32.067.390 2.684.040.543
59 A7 12 11 86.50 90.00 Đ TB Hồ điều hòa 28.258.344 29.401.745 2.543.250.943
60 A7 12 12 86.50 90.00 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.585.160 31.822.710 2.752.664.415
61 A7 14 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 28.213.378 29.888.933 3.422.282.829
62 A7 14 2 114,5 121,3 N TB Hồ điều hòa 27.109.629 28.719.633 3.288.397.979
63 A7 14 3 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 26.489.874 28.010.264 2.537.729.918
64 A7 14 4 90,6 95,8 N B Khuôn viên 25.970.464 27.461.043 2.487.970.496
65 A7 14 5 74,7 79,6 B N Đại lộ La Mã 26.409.616 28.141.974 2.102.205.458
66 A7 14 6 74,3 79,6 B N Đại lộ La Mã 26.268.199 28.141.974 2.090.948.668
67 A7 14 7 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 26.489.874 28.010.264 2.537.729.918
68 A7 14 8 90,6 95,8 N B Khuôn viên 25.970.464 27.461.043 2.487.970.496
69 A7 14 9 83,7 89,2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.792.218 31.749.891 2.657.465.877
70 A7 14 10 83,7 89,2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.213.729 31.133.388 2.605.864.576
71 A7 14 11 86,5 90 Đ TB Hồ điều hòa 27.435.285 28.545.384 2.469.175.716
72 A7 14 12 86,5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.694.330 30.895.835 2.672.489.728
73 A7 15 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 29,059,780 30,785,601 3.524.951.315
74 A7 15 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,922,918 29,581,222 3.387.049.919
75 A7 15 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2.613.861.823
76 A7 15 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2.562.609.584
77 A7 15 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,201,905 28,986,233 2.165.271.605
78 A7 15 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,056,245 28,986,233 2.153.677.112
79 A7 15 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2.613.861.823
80 A7 15 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2.562.609.584
81 A7 15 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,685,985 32,702,388 2.737.189.876
82 A7 15 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,090,140 32,067,390 2.684.040.543
83 A7 15 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 28,258,344 29,401,745 2.543.250.943
84 A7 15 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,585,160 31,822,710 2.752.664.415
85 A7 17 1 114,5 121,3 B T-N Hồ điều hòa 28.777.646 30.486.711 3.490.728.410
86 A7 17 2 114,5 121,3 N T-B Hồ điều hòa 27.651.821 29.294.026 3.354.165.977
87 A7 17 3 90,6 95,8 B N Đại Lộ La Mã 27.019.671 28.570.469 2.588.484.491
88 A7 17 4 90,6 95,8 N B Khuôn viên 26.489.874 28.010.264 2.537.729.918
89 A7 17 5 74,7 79,6 B N Đại Lộ La Mã 26.937.809 28.704.813 2.144.249.531
90 A7 17 6 74,3 79,6 B N Đại Lộ La Mã 26.793.563 28.704.813 2.132.767.606
91 A7 17 7 90,6 95,8 B N Đại Lộ La Mã 27.019.671 28.570.469 2.588.484.491
92 A7 17 8 90,6 95,8 N B Khuôn viên 26.489.874 28.010.264 2.537.729.918
93 A7 17 9 83,7 89,2 B Đ-N Quang trường, bể bơi, sân chơi 30.388.063 32.384.889 2.710.615.209
94 A7 17 10 83,7 89,2 N Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.798.003 31.756.056 2.657.981.887
95 A7 17 11 86,5 90 Đ T-B Hồ điều hòa 27.983.991 29.116.291 2.518.559.172
96 A7 17 12 86,5 90 T Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.288.217 31.513.752 2.725.939.548
97 A7 18 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 29,059,780 30,785,601 3.524.951.315
98 A7 18 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,922,918 29,581,222 3.387.049.919
99 A7 18 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2.613.861.823
100 A7 18 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2.562.609.584
101 A7 18 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,201,905 28,986,233 2.165.271.605
102 A7 18 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,056,245 28,986,233 2.153.677.112
103 A7 18 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2.613.861.823
104 A7 18 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2.562.609.584
105 A7 18 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,685,985 32,702,388 2.737.189.876
106 A7 18 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,090,140 32,067,390 2.684.040.543
107 A7 18 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 28,258,344 29,401,745 2.543.250.943
108 A7 18 12 86.5 90.0 B N-T Hồ Điều Hòa 30,585,160 31,822,710 2.752.664.415
109 A7 20 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 29,059,780 30,785,601 3.524.951.315
110 A7 20 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,922,918 29,581,222 3.387.049.919
111 A7 20 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2.613.861.823
112 A7 20 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2.562.609.584
113 A7 20 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,201,905 28,986,233 2.165.271.605
114 A7 20 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 27,056,245 28,986,233 2.153.677.112
115 A7 20 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 27,284,570 28,850,572 2.613.861.823
116 A7 20 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 26,749,578 28,284,874 2.562.609.584
117 A7 20 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương,
Bể Bơi,
Sân Chơi
30,685,985 32,702,388 2.737.189.876
118 A7 20 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,090,140 32,067,390 2.684.040.543
119 A7 20 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 28,258,344 29,401,745 2.543.250.943
120 A7 20 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 30,585,160 31,822,710 2.752.664.415
121 A7 22 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 28.918.713 30.636.156 3.507.839.862
122 A7 22 2 114.50 121.30 N TB Hồ điều hòa 27.787.370 29.437.624 3.370.607.948
123 A7 22 3 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27.152.120 28.710.520 2.601.173.112
124 A7 22 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26.619.726 28.147.569 2.550.169.751
125 A7 22 5 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 27.069.857 28.845.523 2.154.760.568
126 A7 22 6 74.3 79.60 B N Đại lộ La Mã 26.924.904 28.845.523 2.143.222.359
127 A7 22 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 27.152.120 28.710.520 2.601.173.112
128 A7 22 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26.619.726 28.147.569 2.550.169.751
129 A7 22 9 83.70 89.20 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.537.024 32.543.638 2.723.902.501
130 A7 22 10 83.70 89.20 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.944.072 31.911.723 2.671.011.215
131 A7 22 11 86.50 90.00 Đ TB Hồ điều hòa 28.121.168 29.259.018 2.530.905.057
132 A7 22 12 86.50 90.00 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30.436.689 31.668.231 2.739.301.982
133 A7 24 1 114,5 121,3 B T-N Hồ điều hòa 28.495.512 30.187.822 3.456.505.614
134 A7 24 2 114,5 121,3 N T-B Hồ điều hòa 27.380.725 29.006.829 3.321.281.958
135 A7 24 3 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 26.754.772 28.290.366 2.563.107.183
136 A7 24 4 90,6 95,8 B N Khuôn viên 26.230.169 27.735.653 2.512.850.179
137 A7 24 5 74,7 79,6 B N Đại lộ La Mã 26.673.712 28.423.394 2.123.227.508
138 A7 24 6 74,3 79,6 B N Đại lộ La Mã 26.530.881 28.423.394 2.111.858.151
139 A7 24 7 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 26.754.772 28.290.366 2.563.107.183
140 A7 24 8 90,6 95,8 N B Khuôn Viên 26.230.169 27.735.653 2.512.850.179
141 A7 24 9 83,7 89,2 B Đ-N Quang trường, bể bơi, sân chơi 30.090.140 32.067.390 2.684.040.522
142 A7 24 10 83,7 89,2 N Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.505.866 31.444.722 2.631.923.230
143 A7 24 11 86,5 90 Đ T-B Hồ điều hòa 27.709.638 28.830.838 2.493.867.450
144 A7 24 12 86,5 90 T Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29.991.274 31.204.793 2.699.214.634
145 A7 27 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,649,111 29,291,154 3.353.837.133
146 A7 27 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,567,436 28,145,240 3.222.629.980
147 A7 27 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2.486.975.255
148 A7 27 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2.438.211.073
149 A7 27 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,881,424 27,579,134 2.060.161.310
150 A7 27 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,742,835 27,579,134 2.049.129.656
151 A7 27 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2.486.975.255
152 A7 27 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2.438.211.073
153 A7 27 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,196,374 31,114,893 2.604.316.544
154 A7 27 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,629,454 30,510,720 2.553.747.264
155 A7 27 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 26,886,580 27,974,476 2.419.792.174
156 A7 27 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,100,433 30,277,907 2.619.038.956
157 A7 29 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,649,111 29,291,154 3.353.837.133
158 A7 29 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,567,436 28,145,240 3.222.629.980
159 A7 29 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2.486.975.255
160 A7 29 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2.438.211.073
161 A7 29 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,881,424 27,579,134 2.060.161.310
162 A7 29 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,742,835 27,579,134 2.049.129.656
163 A7 29 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,960,076 27,450,058 2.486.975.255
164 A7 29 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,451,055 26,911,822 2.438.211.073
165 A7 29 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,196,374 31,114,893 2.604.316.544
166 A7 29 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,629,454 30,510,720 2.553.747.264
167 A7 29 11 86.5 90.0 Đ T-B Hồ Điều Hòa 26,886,580 27,974,476 2.419.792.174
168 A7 29 12 86.5 90.0 T Đ-B Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 29,100,444 30,277,918 2.619.039.907
169 A7 31 1 114,5 121,3 B T-N Hồ điều hòa 27.366.977 28.992.265 3.319.614.343
170 A7 31 2 114,5 121,3 N T-B Hồ điều hòa 26.296.340 27.858.044 3.189.746.038
171 A7 31 3 90,6 95,8 B N Đại Lộ La mã 25.695.177 27.169.956 2.461.598.014
172 A7 31 4 90,6 95,8 N B Khuôn Viên 25.191.350 26.637.211 2.413.331.317
173 A7 31 5 74,7 79,6 B N Đại Lộ La mã 25.617.328 27.297.715 2.039.139.311
174 A7 31 6 74,3 79,6 B N Đại Lộ La mã 25.480.153 27.297.715 2.028.220.225
175 A7 31 7 90,6 95,8 B N Đại Lộ La mã 25.695.177 27.169.956 2.461.598.014
176 A7 31 8 90,6 95,8 N B Khuôn Viên 25.191.350 26.637.211 2.413.331.317
177 A7 31 9 83,7 89,2 B Đ-N Quang trường, bể bơi, sân chơi 28.898.452 30.797.394 2.577.741.878
178 A7 31 10 83,7 89,2 N Đ-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.337.317 30.199.386 2.527.688.608
179 A7 31 11 114,5 121,3 Đ T-B Hồ điều hòa 26.612.227 27.689.022 3.170.393.019
180 A7 31 12 114,5 121,3 T Đ-B Quang trường, bể bơi, sân chơi 28.803.500 29.968.960 3.431.445.920
181 A7 32 1 114,5 121,3 B TN Hồ điều hòa 27.366.977 28.992.265 3.319.614.343
182 A7 32 2 114,5 121,3 N TB Hồ điều hòa 26.296.340 27.858.044 3.189.746.038
183 A7 32 3 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 25.695.177 27.169.956 2.461.598.014
184 A7 32 4 90,6 95,8 N B Khuôn viên 25.191.350 26.637.211 2.413.331.317
185 A7 32 5 74,7 79,6 B N Đại lộ La Mã 25.617.328 27.297.715 2.039.139.311
186 A7 32 6 74,3 79,6 B N Đại lộ La Mã 25.480.153 27.297.715 2.028.220.225
187 A7 32 7 90,6 95,8 B N Đại lộ La Mã 25.695.177 27.169.956 2.461.598.014
188 A7 32 8 90,6 95,8 N B Khuôn viên 25.191.350 26.637.211 2.413.331.317
189 A7 32 9 83,7 89,2 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.898.452 30.797.394 2.577.741.878
190 A7 32 10 83,7 89,2 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.337.317 30.199.386 2.527.688.608
191 A7 32 11 86,5 90 Đ TB Hồ điều hòa 26.612.227 27.689.022 2.395.100.403
192 A7 32 12 86,5 90 T ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.803.500 29.968.960 2.592.315.040
193 A7 33 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 27,366,977 28,992,265 3.319.614.343
194 A7 33 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 26,296,340 27,858,044 3.189.746.038
195 A7 33 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2.461.598.014
196 A7 33 4 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2.413.331.317
197 A7 33 5 74.7 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,617,328 27,297,715 2.039.139.311
198 A7 33 6 74.3 79.6 B N Đại Lộ La mã 25,480,153 27,297,715 2.028.220.225
199 A7 33 7 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 25,695,177 27,169,956 2.461.598.014
200 A7 33 8 90.6 95.8 N B Khuôn Viên 25,191,350 26,637,211 2.413.331.317
201 A7 33 9 83.7 89.2 B N-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,898,452 30,797,394 2.577.741.878
202 A7 33 10 83.7 89.2 N B-Đ Quảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi 28,337,317 30,199,386 2.527.688.608
203 A7 34 1 114.50 121.30 B TN Hồ điều hòa 27.366.977 28.992.265 3.319.614.343
204 A7 34 2 114.50 121.30 N TB Hồ điều hòa 26.296.340 27.858.044 3.189.746.038
205 A7 34 3 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 25.695.177 27.169.956 2.461.598.014
206 A7 34 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 25.191.350 26.637.211 2.413.331.317
207 A7 34 5 74.7 79.60 B N Đại lộ La Mã 25.617.328 27.297.715 2.039.139.311
208 A7 34 6 74.3 79.60 B N Đại lộ La Mã 25.480.153 27.297.715 2.028.220.225
209 A7 34 7 90.60 95.80 B N Đại lộ La Mã 25.695.177 27.169.956 2.461.598.014
210 A7 34 8 90.60 95.80 N B Khuôn viên 25.191.350 26.637.211 2.413.331.317
211 A7 34 9 83.70 89.20 B ĐN Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.898.452 30.797.394 2.577.741.878
212 A7 34 10 83.70 89.20 N ĐB Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28.337.317 30.199.386 2.527.688.608
213 A7 5A 1 114.5 121.3 B N-T Hồ Điều Hòa 32,335,390 34,255,745 3.922.282.803
214 A7 5A 2 114.5 121.3 N B-T Hồ Điều Hòa 27,109,629 28,719,633 3.288.397.979
215 A7 5A 3 90.6 95.8 B N Đại Lộ La mã 26,489,874 28,010,264 2.537.729.918
216 A7 5A 4 90.6 95.8 N B