Broker Việt Nam

Mở bán tòa A1

Bảng check căn - 100 triệu/că:

 

CLICK CHECK CĂN VÀ GIÁ ONLINE TẠI ĐÂY

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRỞ THÀNH MÔI GIỚI

TÒA A1 ngoài bảng hàng này còn các tầng 6,7,20,24 chưa ra chính thức tuy nhiên vẫn cọc được
Tầng/Căn số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05
0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510
- - - - - - - ĐC ĐC -
05A
05A01 05A02 05A03 05A04 05A05 05A06 05A07 05A08 05A09 05A10
- - ĐC - ĐC - - ĐC - ĐC
09
0901 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910
- ĐC ĐC ĐC - - ĐC ĐC ĐC ĐC
10
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
- ĐC ĐC ĐC - ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC
11
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
- ĐC ĐC ĐC - ĐC - ĐC ĐC ĐC
11A
11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11A08 11A09 11A10
- - ĐC ĐC - - Điền bn ĐC ĐC ĐC
12
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210
- - - - - - - ĐC ĐC ĐC
14
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410
ĐC - - Dabaland ĐC - - ĐC ĐC ĐC
16
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610
ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC ĐC
17
1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
- - ĐC ĐC - - ĐC ĐC ĐC ĐC
18
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810
- ĐC ĐC - ĐC ĐC Côngpt Dabaland ĐC ĐC ĐC
19
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
- ĐC ĐC - - - - ĐC ĐC ĐC
22
2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210
- ĐC - - - - - ĐC ĐC ĐC
23
2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310
- - - - - - - ĐC ĐC -
25
2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510
- - - - - - - - - -
26
2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608    
- - - - - - - ĐC    
27
2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708    
- - - - - - New home -    
28
2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808    
- - - - - - - -    

 

 

 

STT Đơn nguyên Tầng Vị trí căn hộ DT
Thông Thủy
DT
tim tường
Hướng cửa Hướng ban công View Giá bán tim tường (có VAT) Giá bán thông thủy (có VAT) Tổng giá trị căn hộ (có VAT)
11 A1 5 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 25.571.867 27.252.216 2.281.010.519
12 A1 5 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.326.213 28.056.131 2.348.298.205
13 A1 5 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.018.270 26.659.361 1.991.454.289
14 A1 5 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 24.884.303 26.659.361 1.980.790.544
15 A1 5 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 24.843.356 26.269.244 2.379.993.507
16 A1 5 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.100.430 27.598.468 2.500.421.179
17 A1 5 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.065.493 26.712.569 2.235.841.993
18 A1 5 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.860.588 28.625.620 2.395.964.415
19 A1 5 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 26.502.011 27.574.346 2.385.180.960
20 A1 5 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.032.156 28.125.943 2.432.894.028
21 A1 5A 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 25.571.867 27.252.216 2.281.010.519
22 A1 5A 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.326.213 28.056.131 2.348.298.205
23 A1 5A 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.018.270 26.659.361 1.991.454.289
24 A1 5A 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 24.884.303 26.659.361 1.980.790.544
25 A1 5A 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 24.843.356 26.269.244 2.379.993.507
26 A1 5A 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.100.430 27.598.468 2.500.421.179
27 A1 5A 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.065.493 26.712.569 2.235.841.993
28 A1 5A 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.860.588 28.625.620 2.395.964.415
29 A1 5A 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 26.502.011 27.574.346 2.385.180.960
30 A1 5A 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.032.156 28.125.943 2.432.894.028
61 A1 9 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.339.023 28.069.783 2.349.440.834
62 A1 9 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 27.115.999 28.897.815 2.418.747.151
63 A1 9 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.768.818 27.459.142 2.051.197.917
64 A1 9 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.630.832 27.459.142 2.040.214.261
65 A1 9 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.588.657 27.057.321 2.451.393.313
66 A1 9 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.883.443 28.426.422 2.575.433.814
67 A1 9 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.817.458 27.513.946 2.302.917.253
68 A1 9 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.666.405 29.484.389 2.467.843.347
69 A1 9 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.297.071 28.401.577 2.456.736.389
70 A1 9 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.843.121 28.969.721 2.505.880.848
71 A1 10 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.339.023 28.069.783 2.349.440.834
72 A1 10 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 27.115.999 28.897.815 2.418.747.151
73 A1 10 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.768.818 27.459.142 2.051.197.917
74 A1 10 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.630.832 27.459.142 2.040.214.261
75 A1 10 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.588.657 27.057.321 2.451.393.313
76 A1 10 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.883.443 28.426.422 2.575.433.814
77 A1 10 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.817.458 27.513.946 2.302.917.253
78 A1 10 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.666.405 29.484.389 2.467.843.347
79 A1 10 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.297.071 28.401.577 2.456.736.389
80 A1 10 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.843.121 28.969.721 2.505.880.848
81 A1 11 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.339.023 28.069.783 2.349.440.834
82 A1 11 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 27.115.999 28.897.815 2.418.747.151
83 A1 11 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.768.818 27.459.142 2.051.197.917
84 A1 11 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.630.832 27.459.142 2.040.214.261
85 A1 11 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.588.657 27.057.321 2.451.393.313
86 A1 11 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.883.443 28.426.422 2.575.433.814
87 A1 11 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.817.458 27.513.946 2.302.917.253
88 A1 11 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.666.405 29.484.389 2.467.843.347
89 A1 11 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.297.071 28.401.577 2.456.736.389
90 A1 11 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.843.121 28.969.721 2.505.880.848
91 A1 11A 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.083.304 27.797.261 2.326.630.729
92 A1 11A 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.852.737 28.617.254 2.395.264.169
93 A1 11A 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.518.635 27.192.549 2.031.283.375
94 A1 11A 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.381.989 27.192.549 2.020.406.355
95 A1 11A 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.340.223 26.794.629 2.427.593.378
96 A1 11A 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.622.438 28.150.437 2.550.429.603
97 A1 11A 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.566.803 27.246.820 2.280.558.833
98 A1 11A 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.397.799 29.198.133 2.443.883.703
99 A1 11A 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.032.051 28.125.833 2.432.884.579
100 A1 11A 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.572.799 28.688.461 2.481.551.908
101 A1 12 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.339.023 28.069.783 2.349.440.834
102 A1 12 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 27.115.999 28.897.815 2.418.747.151
103 A1 12 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.768.818 27.459.142 2.051.197.917
104 A1 12 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.630.832 27.459.142 2.040.214.261
105 A1 12 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.588.657 27.057.321 2.451.393.313
106 A1 12 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.883.443 28.426.422 2.575.433.814
107 A1 12 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.817.458 27.513.946 2.302.917.253
108 A1 12 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.666.405 29.484.389 2.467.843.347
109 A1 12 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.297.071 28.401.577 2.456.736.389
110 A1 12 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.843.121 28.969.721 2.505.880.848
111 A1 14 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 25.571.867 27.252.216 2.281.010.519
112 A1 14 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.326.213 28.056.131 2.348.298.205
113 A1 14 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.018.270 26.659.361 1.991.454.289
114 A1 14 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 24.884.303 26.659.361 1.980.790.544
115 A1 14 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 24.843.356 26.269.244 2.379.993.507
116 A1 14 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.100.430 27.598.468 2.500.421.179
117 A1 14 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.065.493 26.712.569 2.235.841.993
118 A1 14 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.860.588 28.625.620 2.395.964.415
119 A1 14 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 26.502.011 27.574.346 2.385.180.960
120 A1 14 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.032.156 28.125.943 2.432.894.028
131 A1 16 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.339.023 28.069.783 2.349.440.834
132 A1 16 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 27.115.999 28.897.815 2.418.747.151
133 A1 16 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.768.818 27.459.142 2.051.197.917
134 A1 16 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.630.832 27.459.142 2.040.214.261
135 A1 16 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.588.657 27.057.321 2.451.393.313
136 A1 16 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.883.443 28.426.422 2.575.433.814
137 A1 16 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.817.458 27.513.946 2.302.917.253
138 A1 16 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.666.405 29.484.389 2.467.843.347
139 A1 16 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.297.071 28.401.577 2.456.736.389
140 A1 16 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.843.121 28.969.721 2.505.880.848
141 A1 17 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.083.304 27.797.261 2.326.630.729
142 A1 17 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.852.737 28.617.254 2.395.264.169
143 A1 17 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.518.635 27.192.549 2.031.283.375
144 A1 17 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.381.989 27.192.549 2.020.406.355
145 A1 17 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.340.223 26.794.629 2.427.593.378
146 A1 17 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.622.438 28.150.437 2.550.429.603
147 A1 17 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.566.803 27.246.820 2.280.558.833
148 A1 17 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.397.799 29.198.133 2.443.883.703
149 A1 17 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.032.051 28.125.833 2.432.884.579
150 A1 17 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.572.799 28.688.461 2.481.551.908
151 A1 18 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.339.023 28.069.783 2.349.440.834
152 A1 18 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 27.115.999 28.897.815 2.418.747.151
153 A1 18 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.768.818 27.459.142 2.051.197.917
154 A1 18 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.630.832 27.459.142 2.040.214.261
155 A1 18 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.588.657 27.057.321 2.451.393.313
156 A1 18 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.883.443 28.426.422 2.575.433.814
157 A1 18 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.817.458 27.513.946 2.302.917.253
158 A1 18 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.666.405 29.484.389 2.467.843.347
159 A1 18 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.297.071 28.401.577 2.456.736.389
160 A1 18 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.843.121 28.969.721 2.505.880.848
161 A1 19 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.339.023 28.069.783 2.349.440.834
162 A1 19 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 27.115.999 28.897.815 2.418.747.151
163 A1 19 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.768.818 27.459.142 2.051.197.917
164 A1 19 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.630.832 27.459.142 2.040.214.261
165 A1 19 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.588.657 27.057.321 2.451.393.313
166 A1 19 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.883.443 28.426.422 2.575.433.814
167 A1 19 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.817.458 27.513.946 2.302.917.253
168 A1 19 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.666.405 29.484.389 2.467.843.347
169 A1 19 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.297.071 28.401.577 2.456.736.389
170 A1 19 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.843.121 28.969.721 2.505.880.848
191 A1 22 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.211.163 27.933.522 2.338.035.782
192 A1 22 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.984.368 28.757.535 2.407.005.660
193 A1 22 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.643.727 27.325.845 2.041.240.646
194 A1 22 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.506.411 27.325.845 2.030.310.308
195 A1 22 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.464.440 26.925.975 2.439.493.345
196 A1 22 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.752.941 28.288.429 2.562.931.708
197 A1 22 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.692.131 27.380.383 2.291.738.043
198 A1 22 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.532.102 29.341.261 2.455.863.525
199 A1 22 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.164.561 28.263.705 2.444.810.484
200 A1 22 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.707.960 28.829.091 2.493.716.378
201 A1 23 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 26.211.163 27.933.522 2.338.035.782
202 A1 23 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.984.368 28.757.535 2.407.005.660
203 A1 23 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.643.727 27.325.845 2.041.240.646
204 A1 23 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.506.411 27.325.845 2.030.310.308
205 A1 23 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.464.440 26.925.975 2.439.493.345
206 A1 23 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.752.941 28.288.429 2.562.931.708
207 A1 23 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.692.131 27.380.383 2.291.738.043
208 A1 23 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.532.102 29.341.261 2.455.863.525
209 A1 23 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 27.164.561 28.263.705 2.444.810.484
210 A1 23 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.707.960 28.829.091 2.493.716.378
221 A1 25 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 25.827.585 27.524.739 2.303.820.624
222 A1 25 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.589.475 28.336.693 2.371.781.187
223 A1 25 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.268.453 26.925.955 2.011.368.832
224 A1 25 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.133.146 26.925.955 2.000.598.450
225 A1 25 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.091.790 26.531.936 2.403.793.443
226 A1 25 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.361.434 27.874.452 2.525.425.391
227 A1 25 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.316.148 26.979.694 2.258.200.413
228 A1 25 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.129.193 28.911.876 2.419.924.059
229 A1 25 9 86,50 90,00 T Đ-N Khuôn viên 26.767.031 27.850.090 2.409.032.770
230 A1 25 10 86,50 90,00 Đ T-N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.302.477 28.407.202 2.457.222.968
231 A1 26 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 25.827.585 27.524.739 2.303.820.624
232 A1 26 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 26.589.475 28.336.693 2.371.781.187
233 A1 26 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 25.268.453 26.925.955 2.011.368.832
234 A1 26 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 25.133.146 26.925.955 2.000.598.450
235 A1 26 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 25.091.790 26.531.936 2.403.793.443
236 A1 26 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.361.434 27.874.452 2.525.425.391
237 A1 26 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 25.316.148 26.979.694 2.258.200.413
238 A1 26 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27.129.193 28.911.876 2.419.924.059
239 A1 27 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 25.060.429 26.707.172 2.235.390.308
240 A1 27 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 25.799.689 27.495.009 2.301.332.241
241 A1 27 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 24.517.905 26.126.174 1.951.625.203
242 A1 27 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 24.386.617 26.126.174 1.941.174.733
243 A1 27 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 24.346.489 25.743.859 2.332.393.637
244 A1 27 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 25.578.421 27.046.498 2.450.412.755
245 A1 27 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 24.564.183 26.178.317 2.191.125.154
246 A1 27 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.323.376 28.053.108 2.348.045.127
247 A1 28 1 83,70 89,20 N B-Đ Biệt thự 25.060.429 26.707.172 2.235.390.308
248 A1 28 2 83,70 89,20 B N-Đ Khuôn viên 25.799.689 27.495.009 2.301.332.241
249 A1 28 3 74,70 79,60 N B Biệt thự 24.517.905 26.126.174 1.951.625.203
250 A1 28 4 74,30 79,60 N B Biệt thự 24.386.617 26.126.174 1.941.174.733
251 A1 28 5 90,60 95,80 N B Biệt thự 24.346.489 25.743.859 2.332.393.637
252 A1 28 6 90,60 95,80 B N Quảng trường, bể bơi, sân chơi 25.578.421 27.046.498 2.450.412.755
253 A1 28 7 83,70 89,20 N B-T Biệt thự 24.564.183 26.178.317 2.191.125.154
254 A1 28 8 83,70 89,20 B N-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 26.323.376 28.053.108 2.348.045.127
        21.269,0 22.537,6       26.237.065 27.801.987 591.320.466.245

Website: http://anbinhcity.com/

Chúng tôi sẽ phản hồi lại thông tin của bạn trong thời gian sớm nhất!

GỬI YÊU CẦU Bất động sản