Broker Việt Nam

Bảng giá tòa A4

MẶT BẰNG:

 

 

BẢNG GIÁ TRẦN:

STT Đơn nguyên Tầng Vị trí căn hộ DT
Thông Thủy
DT
tim tường
Hướng cửa Hướng ban công View Giá trần đặt
mua thông thủy (có VAT)
Tổng giá
trần căn hộ đặt mua (có VAT)
1 A4 3 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 28,211,492 3,230,215,883
2 A4 3 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 27,131,434 3,106,549,184
3 A4 3 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 27,535,535 2,494,719,426
4 A4 3 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 26,731,548 2,421,878,267
5 A4 3 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 28,441,487 2,124,579,077
6 A4 3 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 28,441,487 2,113,202,482
7 A4 3 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 27,535,535 2,494,719,426
8 A4 3 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 27,803,530 2,518,999,813
9 A4 3 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 28,277,630 2,366,837,659
10 A4 3 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,725,201 2,404,299,354
11 A4 3 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 27,514,321 2,379,988,726
12 A4 3 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,219,849 2,441,016,939
13 A4 5 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,077,827 3,329,411,219
14 A4 5 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 27,964,365 3,201,919,777
15 A4 5 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,380,963 2,571,315,285
16 A4 5 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 27,552,112 2,496,221,306
17 A4 5 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 29,299,471 2,188,670,492
18 A4 5 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 29,299,471 2,176,950,703
19 A4 5 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,380,963 2,571,315,285
20 A4 5 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,657,247 2,596,346,611
21 A4 5 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 29,146,011 2,439,521,092
22 A4 5 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,610,517 2,478,400,262
23 A4 5 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 28,359,093 2,453,061,573
24 A4 5 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,089,535 2,516,244,783
25 A4 5A 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,077,827 3,329,411,219
26 A4 5A 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 27,964,365 3,201,919,777
27 A4 5A 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,380,963 2,571,315,285
28 A4 5A 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 27,552,112 2,496,221,306
29 A4 5A 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 29,299,471 2,188,670,492
30 A4 5A 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 29,299,471 2,176,950,703
31 A4 5A 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,380,963 2,571,315,285
32 A4 5A 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,657,247 2,596,346,611
33 A4 5A 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 29,146,011 2,439,521,092
34 A4 5A 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,810,517 2,495,140,262
35 A4 5A 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 28,359,093 2,453,061,573
36 A4 5A 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,389,535 2,542,194,783
97 A4 11 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,944,162 3,428,606,556
98 A4 11 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 28,797,296 3,297,290,370
99 A4 11 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
100 A4 11 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 28,372,675 2,570,564,345
101 A4 11 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,252,761,907
102 A4 11 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,240,698,925
103 A4 11 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
104 A4 11 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,510,965 2,673,693,409
105 A4 11 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 30,014,391 2,512,204,524
106 A4 11 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,695,832 2,569,241,169
107 A4 11 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 29,203,866 2,526,134,420
108 A4 11 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,259,221 2,617,422,626
109 A4 11A 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,655,384 3,395,541,444
110 A4 11A 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 28,519,652 3,265,500,173
111 A4 11A 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,944,583 2,622,379,191
112 A4 11A 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 28,099,154 2,545,783,332
113 A4 11A 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 29,871,461 2,231,398,102
114 A4 11A 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 29,871,461 2,219,449,517
115 A4 11A 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,944,583 2,622,379,191
116 A4 11A 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,226,392 2,647,911,143
117 A4 11A 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 29,724,931 2,487,976,713
118 A4 11A 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,400,727 2,544,540,867
119 A4 11A 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 28,922,275 2,501,776,804
120 A4 11A 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,969,326 2,592,346,678
121 A4 12 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,944,162 3,428,606,556
122 A4 12 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 28,797,296 3,297,290,370
123 A4 12 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
124 A4 12 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 28,372,675 2,570,564,345
125 A4 12 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,252,761,907
126 A4 12 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,240,698,925
127 A4 12 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
128 A4 12 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,510,965 2,673,693,409
129 A4 12 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 30,014,391 2,512,204,524
130 A4 12 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,695,832 2,569,241,169
131 A4 12 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 29,203,866 2,526,134,420
132 A4 12 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,259,221 2,617,422,626
133 A4 14 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,077,827 3,329,411,219
134 A4 14 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 27,964,365 3,201,919,777
135 A4 14 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,380,963 2,571,315,285
136 A4 14 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 27,552,112 2,496,221,306
137 A4 14 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 29,299,471 2,188,670,492
138 A4 14 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 29,299,471 2,176,950,703
139 A4 14 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,380,963 2,571,315,285
140 A4 14 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,657,247 2,596,346,611
141 A4 14 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 29,146,011 2,439,521,092
142 A4 14 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,810,517 2,495,140,262
143 A4 14 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 28,359,093 2,453,061,573
144 A4 14 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,389,535 2,542,194,783
145 A4 15 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,944,162 3,428,606,556
146 A4 15 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 28,797,296 3,297,290,370
147 A4 15 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
148 A4 15 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 28,372,675 2,570,564,345
149 A4 15 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,252,761,907
150 A4 15 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,240,698,925
151 A4 15 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
152 A4 15 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,510,965 2,673,693,409
153 A4 15 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 30,014,391 2,512,204,524
154 A4 15 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,695,832 2,569,241,169
155 A4 15 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 29,203,866 2,526,134,420
156 A4 15 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,259,221 2,617,422,626
217 A4 21 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,944,162 3,428,606,556
218 A4 21 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 28,797,296 3,297,290,370
219 A4 21 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
220 A4 21 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 28,372,675 2,570,564,345
221 A4 21 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,252,761,907
222 A4 21 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 30,157,455 2,240,698,925
223 A4 21 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,226,392 2,647,911,143
224 A4 21 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,510,965 2,673,693,409
225 A4 21 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 30,014,391 2,512,204,524
226 A4 21 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,695,832 2,569,241,169
227 A4 21 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 29,203,866 2,526,134,420
228 A4 21 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,259,221 2,617,422,626
229 A4 22 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,799,773 3,412,074,000
230 A4 22 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 28,658,474 3,281,395,272
231 A4 22 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,085,487 2,635,145,167
232 A4 22 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 28,235,914 2,558,173,839
233 A4 22 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 30,014,458 2,242,080,004
234 A4 22 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 30,014,458 2,230,074,221
235 A4 22 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 29,085,487 2,635,145,167
236 A4 22 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,368,679 2,660,802,276
237 A4 22 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 29,869,661 2,500,090,619
238 A4 22 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,548,280 2,556,891,018
239 A4 22 11 86.50 90.00 T Đ-B Khuôn viên 29,063,071 2,513,955,612
240 A4 22 12 86.50 90.00 Đ T-B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,114,273 2,604,884,652
277 A4 26 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 29,366,606 3,362,476,332
278 A4 26 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 28,242,009 3,233,709,975
279 A4 26 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,662,773 2,596,847,238
280 A4 26 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 27,825,633 2,521,002,319
281 A4 26 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 29,585,466 2,210,034,297
282 A4 26 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 29,585,466 2,198,200,110
283 A4 26 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 28,662,773 2,596,847,238
284 A4 26 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,941,820 2,622,128,877
285 A4 26 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 29,435,471 2,463,748,903
286 A4 26 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 30,105,622 2,519,840,564
287 A4 27 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 28,500,271 3,263,280,995
288 A4 27 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 27,409,078 3,138,339,382
289 A4 27 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 27,817,344 2,520,251,379
290 A4 27 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 27,005,069 2,446,659,280
291 A4 27 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 28,727,482 2,145,942,882
292 A4 27 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 28,727,482 2,134,451,889
293 A4 27 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 27,817,344 2,520,251,379
294 A4 27 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,088,102 2,544,782,079
295 A4 27 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 28,567,090 2,391,065,470
296 A4 27 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,020,307 2,428,999,656
297 A4 28 1 114.50 121.30 B N-Đ Bộ Công An 28,500,271 3,263,280,995
298 A4 28 2 114.50 121.30 N B-Đ Khuôn viên 27,409,078 3,138,339,382
299 A4 28 3 90.60 95.80 B N Bộ Công An 27,817,344 2,520,251,379
300 A4 28 4 90.60 95.80 N B Khuôn viên 27,005,069 2,446,659,280
301 A4 28 5 74.70 79.60 B N Bộ Công An 28,727,482 2,145,942,882
302 A4 28 6 74.30 79.60 B N Bộ Công An 28,727,482 2,134,451,889
303 A4 28 7 90.60 95.80 B N Bộ Công An 27,817,344 2,520,251,379
304 A4 28 8 90.60 95.80 N B Quảng trường, bể bơi, sân chơi 28,088,102 2,544,782,079
305 A4 28 9 83.70 89.20 B N-T Bộ Công An 28,567,090 2,391,065,470
306 A4 28 10 83.70 89.20 N B-T Quảng trường, bể bơi, sân chơi 29,020,307 2,428,999,656

GỬI YÊU CẦU Bất động sản